کمک به بهبود سطح سلامت حیات زیستی از طریق راه حل های نوآورانه دارویی و بهداشتی با اطمینان از بازدهی مطلوب برای ذینفعان

ارزش های فردی:

صداقت، وفاداری و پایبندی به اصول اخلاقی و سازمانی

همدلی، همکاری و کار تیمی

تعهد به خلاقیت، تخصص و دانش

ارزش های سازمانی:

پایبندی به اصول، الزامات و مقررات وحفظ شفافیت عملکرد سازمانی

پایبندی به کیفیت و مشتری مداری

تعهد به تعالی سازمانی و بهبود مستمر

توجه به حفظ و ارتقاء سرمایه های فکری

ارزش های فراسازمانی:

احترام و کمک به حفظ ارزش های اجتماعی

پاسخ گویی اجتماعی

تلاش در جهت ساختن سازمان دوستدار محیط زیست