تترالورین Tetralorin ot

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (تیامولین‌ هیدروژن‌ فومارات‌+ اکسی‌ تتراسایکلین‌ هیدروکلراید)‌

  شکل دارویی: پودر محلول در آب

  ترکیب‌ :
  هر ۱۰۰۰ گرم‌ تترالورین OT حاوی‌ ۲۵ گرم تیامولین‌ هیدروژن‌ فومارات‌ و ۸۰ گرم اکسی‌ تتراسایکلین‌ هیدروکلرایداست.

  موارد مصرف:
  تترالورین OT برای پیشگیری‌ و درمان‌ بیماری‌های‌دستگاه‌ تنفسی‌ و مفاصل‌ در طیور ‌کاربرد دارد.

  موارد منع‌ مصرف‌:
  کوکسیدیواستاتهای‌ یونوفوره‌(پلی‌اتر) موننسین‌، سالینومایسین‌، مادورامایسین‌ و ناراسین‌در طیوری‌ که‌ داروی‌ تیامولین‌ با میزان‌ بیش‌ از ۲۵/۳ میلی‌گرم‌ به‌ ازاء هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده دریافت‌ می‌نمایند، تجویز نگردد.
  تیامولین با کوکسیدیواستات های یونوفره لازالوسید و سمدورامایسین سازگار است.

  مقدار و روش مصرف‌:
  ۱- برنامه‌ توصیه‌ شده‌ برای‌ طیور تخم‌گذار:

   

   

   

  موارد مصرف تیامولین هیدروژن فومارات (mg/kg ) اکسی تتراسایکلین (mg/kg) تترالورین (گرم در۱ لیتر آب مصرفی) تترالورین (کیلوگرم در۱ تن دان) مدت (روز)
  پیشگیری CRD Complex ۱/۳ ۳/۹ ۱ ۲ ۷روز درماه

   

   

  ۲- برنامه‌ توصیه‌ شده‌ برای‌ مرغ‌ مادر گوشتی‌:

   

  درمان CRD Complex

   

  موارد مصرف تیامولین هیدروژن فومارات (mg/kg ) اکسی تتراسایکلین (mg/kg) تترالورین(گرم در۱ لیتر آب مصرفی) تترالورین(کیلوگرم در۱ تن دان) مدت (روز)
  پیشگیری CRD Complex ۵ ۱۵ ۲ ۴ ۳روز درماه
  درمان CRD Complex ۱۰ ۳۰ ۴ ۸ ۳روز درما

  ۳-۲- جهت‌ پیشگیری‌ از CCRD: یک‌ کیلوگرم‌ در یک‌ تن‌ دان‌ مصرفی‌ در طول‌ دوره‌ استرس‌

  ۳-۳- در شرایط‌ عدم‌ استفاده‌ از یونوفورهای‌ مونووالان‌: برای پیشگیری‌ و درمان‌ CCRD در طیور گوشتی‌ مشابه‌ برنامه توصیه شده برای مادرهای‌گوشتی‌ عمل‌ گردد.

  ۴- برنامه‌ توصیه‌ شده‌ برای‌ بوقلمون‌:

   

   

   

  موارد مصرف تیامولین هیدروژن فومارات (mg/kg ) اکسی تتراسایکلین (mg/kg) تترالورین(گرم در۱ لیتر آب مصرفی) مدت (روز)
  پیشگیری CRD Complex ۳-۸ ۹-۲۴ ۳ ۳روز درماه
  درمان CRD Complex ۶-۱۶ ۱۸-۴۸ ۶ ۳روز درما

   

   

  ۳- برنامه‌ توصیه‌ شده‌ برای‌ طیور گوشتی‌:

  ۱ گرم‌ تترالورین‌ OT برای‌ هر ۸ کیلوگرم وزن‌ زنده‌ طیور به طور روزانه، از روز ۱ الی‌ ۱۴ و یا ۲۱ الی‌ ۳۰  توصیه‌ می‌شود.

  ۱-۳- همزمان با برنامه‌ پیشگیری‌ کوکسیدیوز توسط یونوفورهای‌ منووالان‌:

  ۱ گرم‌ تترالورین‌ OT برای‌ هر ۸ کیلوگرم وزن‌ زنده طیور به طور روزانه،‌ از روز ۱ الی‌ ۱۴ و یا ۲۱ الی‌ ۳۰‌ توصیه می شود.

  برنامه‌ مصرف‌ در آب‌ آشامیدنی‌:

   

   

   

   

  سن(روز) وزن(گرم) تترالورین(گرم)برای ۱۰۰۰ پرنده در روز
  ۰ ۴۰ ۵
  ۷ ۱۵۴ ۲۰
  ۱۴ ۳۹۳ ۵۰
  ۲۸ ۱۲۵۹ ۱۶۰
  ۳۵ ۱۸۱۶ ۲۴۰

  نکات قابل توجه:

  ترکیب‌ تیامولین‌ هیدروژن‌فومارات‌ و اکسی‌تتراسایکلین‌ در محیط‌ آزمایشگاه‌ و نیزداخل‌ بدن‌ طیوردارای فعالیت‌ سینرژیستی‌ می باشند.
  در موقع‌ مصرف‌ غلظت‌های‌ ۰۱۲۵/۰% تیامولین یا غلظتهای بالاتر‌ ، می توان۲۵۰ گرم‌دکستروز، ۵/۲ گرم‌ آسپارتام‌ یا ۱۴ گرم‌ ساخارین‌ رابرای‌ هر ۱۰۰۰ لیتر آب‌ آشامیدنی‌، به منظور اطمینان‌ از مصرف‌ کافی‌ آب‌ ،اضافه کرد.
  تیامولین‌ با کوکسیدیواستات‌های‌ یونوفوره ‌لازالوسید و سمدورامایسین‌ سازگار است‌.

  زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
  گوشت‌: ۱۴ روز
  تخم‌مرغ‌: ۱ روز

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال.

  بسته‌بندی‌:
  ساشه‌ ۱ کیلوگرمی‌