ویووجکت Vivoject

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  ویووجکت®

  لینکومایسین + اسپکتینومایسین

  محلول استریل جهت تزریق داخل عضلانی یا زیر جلدی

  هر میلی لیتر حاوی:

  لینکومایسین (به صورت هیدروکلراید) ۵۰ میلی گرم

  اسپکتینومایسین (به صورت سولفات) ۱۰۰ میلی گرم

  موارد مصرف:

  ویووجـکت جهت درمـان عفونت هـای ناشـی از میکـروارگانیسم هـای حساس به لینکومایسین و اسپکتینومایسیــن مانند استافیلـوکوکوس، استرپتوکوکـوس، کمپیلوباکتـر، ای کلای، مایکوپلاسمـا، سالمونلا و سویه های ترپونما تجویز می گردد.

  مقدار و روش مصرف:

  گوسفند و بز:

  یک میلی لیتـر به ازای هر ۱۰ کیلوگـرم وزن بـدن به صورت داخـل عضلانـی یک بار در روز و به مدت ۳ روز.

  گوسالـه شیرخـوار:

  یک میلـی لیتــر به ازای هـر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن به صورت داخـل عضلانـی، دو بـار در روز اول و یک بار طی ۴-۲ روز بعدی.

  سگ و گربه:

  یک میلی لیتر به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بـدن به صـورت داخـــل عضلانــی به مدت ۵-۳ روز و می تواند تا ۱۲ روز ادامه یابد.

  پایداری حین مصرف:

  این محصـول تا ۲۸ روز پس از باز شـدن ویـال قابـل مصرف می باشد.

  زمان پرهیز از مصرف:

  گوشت: ۱۴ روز               شیـر: ۲ روز

  احتیاط :

  در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد دور از نور مستقیم نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

  شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک سابق) بروجرد – ایران