لورنسیت Lorensit

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (پرازی‌کوانتل‌ ۵۰ میلی‌گرمی‌)

  شکل دارویی: قرص

  ترکیب‌ :
  ‌هر قرص حاوی ۵۰ میلی گرم پرازی کوانتل

  موارد مصرف‌:
  این دارو علیه کلیه سستودهای نشخوارکنندگان نظیر مونیزیا، تیزانیه زیا، آویتلینا و استیلزیا موثر است و باعث دفع کرمهای نواری طیور مانند رایه تیناها می شود. علیه تمامی سستودهای سگ از جمله تنیا هیداتیژنا ، تنیا مولتی سپس ، تنیا اوویس، دیپلیدیوم کانینوم ، مزوستوئیدس لینه آتوس، اکینوکوکوس گرانولوزوس ، اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس ، اسپیرومترامانسوئیدس، دیفیلوبوتریوم اریناسی موثر می باشد. همچنین بر روی مراحل نوزادی سستودهایی مانند سیستی سرکوس اوویس، سنوروس سربرالیس و کیست هیداتیک درنشخوارکنندگان اثر دارد. علاوه بر آن داروی انتخابی جهت درمان اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم و شیستوزومای انسانی و حیوانی است. اثر آن بر دیکروسلیوم دندریتیکوم متغیر است .می توان برای درمان برخی ترماتودهای مونوژن پوستی ماهیان ازآن استفاده کرد.

  مقدار و روش‌ مصرف‌:
  بهتر است قرصها با استفاده از دستگاه خوراندن قرص به دام خورانده شوند. میزان مصرف این دارو در حیوانات مختلف و ماهی به شرح زیر می باشد:
  نشخوارکنندگان: ۷۰-۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام بر ضد تمامی سستودهاو  ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام جهت درمان سنوریازیس تجویز گردد.
  سگ و گربه : ۱۰- ۵  میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن زنده دام تجویز گردد.  معمولاً ۵ میلی گرم به کیلوگرم برای درمان کلیه سستودها به جز اسپیرمترا مانسو ئیدس و دیفیلو بوتریوم لاتوم موثر است . برای درمان این آلودگی ها میزان دارو باید به ۳۵-۲۵ میلی گرم به کیلوگرم به مدت دو روز پیوسته افزایش یابد.
  طیور: ۱۰ میلی‌گرم‌ به‌ ازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ تجویز گردد.
  ماهی‌: برای‌ کرم‌های‌ پهن‌ پوست‌از غوطه‌ور سازی‌ماهی‌ها در تانک‌های‌ کوچک‌ به‌ مدت‌ ۳ ساعت‌ با غلظت‌۱۰ میلی‌گرم‌ پرازی‌ کوانتل در هر لیتر آب‌ استفاده می شود. کپلک‌ ریوی‌(پاراگونیموس‌) سگ‌ با مقدار ۲۵ میلی‌گرم‌ به‌ ازای‌هر کیلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ به‌ مدت‌ ۳ روز متوالی درمان‌ شده‌است.

  عوارض‌ جانبی‌:
  مصرف‌ این‌ دارو در ۲/۳درصد سگهای درمان شده  موجب‌ استفراغ‌، بی‌اشتهایی‌، بی‌حالی‌ واسهال می گردد‌ و در ۵/۱-۱ درصد گربه های درمان شده با‌ اسهال‌ وافزایش ترشح‌ بزاق‌ همراه است. به سگ ها و گربه ها ی کمتر از ۴ هفته خورانده شود.

  شرایط‌ نگهداری:‌
  دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی‌:
  جعبه‌ های۱۰۰ عددی‌