رونتل Rountel

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (فبانتل‌)

  شکل دارویی: قرص

  ترکیب‌ :
  هر قرص‌ حاوی‌ ۱۰۰ میلی‌گرم‌ ‌ فبانتل‌ می‌باشد.

  موارد مصرف‌:
  این‌ دارو روی مراحل نوزادی و بالغ نماتودهای لوله گوارش (تریکوسترونژیلوس، همونکوس، استرتاژیا، تلادورساژیا، نماتودیروس، اوزوفاگوستومم، شابرتیا ، بونوستومم‌ )، نماتودهای ریوی (پروتوسترونژیلوس، دیکتیوکولوس )و سستودهای لوله گوارش(مونیزیا و هلیکومترا )در گوسفند، بز و گاو اثر دارد.

  مقدار و روش‌ مصرف:
  به‌ ازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌زنده‌ دام‌ ۵ میلی‌گرم‌ فبانتل( یا طبق‌ جدول‌ ذیل)‌ از راه‌خوراکی‌ تجویز می گردد:
  گوسفند و بز: تا ۲۰ کیلوگرم‌ یک‌ قرص‌ ۲۱  تا ۴۰ کیلوگرم‌ دو قرص ‌۴۱ تا ۶۰ کیلوگرم‌ سه‌ قرص
  گوساله و گاو: ۵/۷ میلی‌گرم‌ماده‌ مؤثره‌ به ازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن زنده‌ ‌دام‌ (یک‌ قرص‌ به ازای‌ ۱۵ کیلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام‌)

  نکات‌ قابل‌ توجه‌:
  فبانتل‌ داروی‌ کاملاً بی‌خطری است‌.
  در آلودگی‌های‌ گوساله‌ و گاو به‌ لارو استرتاژیا استرتاژی، میزان‌مصرف‌ دارو به‌ ۱۰ میلی‌گرم‌ برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن زنده دام‌ افزایش‌ داده‌ شود.
  درآلودگی‌‌ گوسفند و بز به‌ نماتودهای ریوی نظیر پروتوسترونژیلوس و سیستوکولوس میزان‌ مصرف‌ دارو به‌ دو برابرافزایش‌ داده‌ شود.

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال.

  بسته‌بندی‌:
  جعبه‌ ۱۰۰ عددی‌