دافلور Daflor

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  شکل دارویی: محلول خوراکی

  ترکیب‌:
  هر میلی‌لیتر دافلور حاوی‌ ۱۰۰میلی‌گرم‌ فلورفنیکل‌ می‌باشد.

  موارد مصرف‌:
  فلورفنیکل‌ آنتی‌بیوتیکی‌ وسیع‌الطیف‌می‌باشد که‌ بر روی‌ اکثر باکتری‌های‌ گرم‌ مثبت‌ ، گرم‌ منفی‌و اکثر میکروارگانیسم‌های‌ مقاوم‌ به‌ کلرامفنیکل مؤثرمی‌باشد. این‌ دارو جهت‌ درمان‌ عفونت ‌های‌ تنفسی‌ و روده‌ای‌ طیور ناشی‌ از E.Coli و سایرمیکروارگانیسم‌های‌ حساس‌ در برابر فلورفنیکل‌ مانند پاستورلامالتوسیدا، پاستورلاهمولیتیکا، هموفیلوس‌سومنوس‌، اکتینوباسیلوس‌ پلوروپنومونیه‌، کورینه‌ باکتریوم‌پیوژنز، گونه‌های‌ استرپتوکوکوس‌، استافیلوکوکس‌ وکلستریدیوم‌ به‌کار می‌رود.

  مقدار و روش مصرف‌:
  محلول‌ دافلوربرای طیور به‌صورت‌خوراکی‌ و از طریق‌ آب‌ آشامیدنی تجویزمی‌شود. میزان‌ مصرف‌آن، ۲۰ میلی‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ به ازای‌هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده‌ یا به‌ عبارت‌ دیگر یک‌ لیتر محلول‌دافلور در ۱۰۰۰ لیتر آب‌ مصرفی‌ طیور به‌ مدت‌ ۵ روزمتوالی‌ می‌باشد.

  نکات قابل توجه:
  این‌ دارو صرفاً در آب‌ مصرفی‌ طیور گوشتی‌ به‌کارمی‌رود.
  مصرف‌ این‌ دارو در مرغان‌ مادر و تخمگذاری‌ که‌تخم‌ آنها جهت‌ جوجه‌کشی‌ و یا مصرف‌ انسانی‌ استفاده‌می‌شود، توصیه‌ نمی‌گردد.
  از مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ باکتریوسیدال‌پرهیز گردد.
  رنگ محلول از زرد روشن تا زرد تیره متغییر بوده و این تغییرات رنگی در اثر بخشی دارو تاثیری ندارد.

  زمان‌ پرهیز از مصرف :
  زمان پرهیز از مصرف گوشت‌ طیور حداقل‌۵ روز پس‌ از آخرین‌ نوبت‌ تجویز‌ دارو می‌باشد.

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

  بسته‌بندی‌:
  بطری های‌ یک‌ لیتری‌