آلبندازول Albazen 2.5%

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  ( آلبندازول)

  شکل دارویی: سوسپانسون خوراکی

  ترکیب:
  هر میلی لیتر حاوی ۲۵ میلی گرم ماده موثره آلبندازول  می باشد.

  ‌موارد مصرف‌:
  طیف اثر آن بر روی آلودگیهای کرمی حیوانات مختلف به شرح زیر است :
  گوسفند و بز : نماتودهای لوله گوارش ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ) : استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، همونکوس ، نماتودیروس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم
  سستودهای لوله گوارش : مونیزیا ، هلیکومترا.
  کرم های ریوی : دیکتیوکولوس  فیلاریا و پروتوسترونژیلوس
  ترماتودهای کبدی : فاسیولا هپاتیکا ، فاسیولاژیگانیتکا ( دوز ۲۰ میلی گرم به کیلوگرم دوبار به فاصله ۱۵ روز بر ضد دیکروسلیوم دندریتیکوم نیز موثر است) .
  گاو :نماتودهای لوله گوارش  ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ): استرتاژیا ، همونکوس ، تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس ، کوپریا، بونوستومم ، استرونژیلوئیدس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم
  کرم های ریوی : دیکتیوکولوس و یویپاروس
  ترماتودهای کبد : فاسیولاهپاتیکا ، فاسیولاژیگانتیکا .
  تک سمی ها:استرونگل بزرک ، استرونگل های کوچک ، پاراسکاریس اکوئوروم واکسییوریس اکویی
  ضمنا آلبازن ۵/۲% کشنده تخم و نوزاد کرم های گرد و تخم فاسیولا می باشد.

  مقدار و روش‌ مصرف‌:
  توصیه می شود سوسپانسیون آلبازن ۵/۲ % با استفاده از دستگاه خوراندن داروهای آبکی ( Drenching Gun ) خورانده شود و پیش از استفاده ظرف حاوی دارو به خوبی تکان داده شود.

  ضد نماتود: ۵ میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام ( ۲ میلی لیتر آلبازن ۵/۲% برای هر ۱۰ کیلوگرم وزن زنده دام).
  ضد نماتود ، سستود و ترماتود : ۵/۷ میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام (۳ میلی لیتر آلبندازول ۵/۲% برای ۱۰ کیلوگرم وزن زنده دام).

  گاو:
  ضد نماتود: ۵/۷ میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام ( ۵/۷ میلی لیتر برای ۲۵ کیلوگرم وزن زنده دام).
  ضد نماتود،سستود و ترماتود : ۱۰ میلی گرم به کیلوگرم برای هر کیلوگرم وزن زنده دام (۱۰  میلی لیتر آلبندازول ۵/۲% برای هر ۲۵ کیلوگرم وزن زنده دام).

  نکات‌ قابل‌ توجه:‌
  در حین مصرف از تماس دارو با پوست خودداری شود.

  زمان‌ پرهیز از مصرف‌:
  گوشت گاو: ۱۴ روز
  گوشت گوسفند: ۱۰ روز
  شیر: ۷۲ ساعت

  شرایط‌ نگهداری:‌
  دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال.

  بسته‌بندی‌:
  بطری های یک لیتری