پارازول Parazole

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

   (مبندازول‌)

  شکل دارویی: بلوس

  ترکیب:
  هر بلوس‌ پارازول محتوی‌ یک‌ گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ مبندازول می‌باشد. ‌

  موارد مصرف‌:
  ‌مبندازول‌ بر روی انواع‌‌ نماتودها و برخی سستودهای لوله گوارش‌(همونکوس کونتورتوس، تریشوریس اوویس، نماتودیروس، استرتاژیا، اوزوفاگوستومم، شابرتیا اووینا، تریکوسترونژیلوس، بونوستومم، کوپریا، استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس) ، نماتودهای ریوی (دیکتیوکالوس فیلاریا و پروتوسترونژیلوس) در گوسفند، بزو گاو اثر دارد. همچنین اثربارزی روی مونیزیا دارد.

  موارد منع‌ مصرف‌:
  توصیه‌ می‌شود مبندازول در طول‌‌ ماه‌اول‌ آبستنی‌ مصرف‌ نشود.

  مقدار و روش‌ مصرف‌:
  به‌ ازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌زنده‌ دام‌، ۲۰ میلی‌گرم‌ مبندازول با‌ استفاده‌ از دستگاه‌خوراندن‌ بولوس‌ خورانده‌ شود ( هر بولوس‌ برای‌ ۵۰ کیلوگرم‌ وزن‌ زنده دام ‌).

  زمان‌ پرهیز از مصرف:
  گوشت: ۷ روز
  شیر: ۱ روز

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی:‌
  جعبه های ۵۰ عددی‌