فنازول Fenazole 2.5%

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (فنبندازول‌ ۲/۵%)

   

  شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی

  ترکیب:
  هر میلی‌لیتر محلول فنازول ۲.۵%، ‌حاوی‌ ۲۵ میلی‌گرم‌ فنبندازول‌ می باشد.

  موارد مصرف‌:
  فنبندازول‌ بر مراحل نوزادهای در حال رشد و خفته و بالغ نماتودهای لوله گوارش گوسفند و بز و بالغ کرمهای ریوی آنها، بالغ سستودهای لوله گوارش نشخوارکنندگان، نماتودهای بالغ و سستودهای لوله گوارش تک سمی ها و گوشتخواران موثر است. همچنین مانند بنزیمیدازول ها دارای‌ اثرات‌ تخم‌کشی‌می باشدو نحوه اثر آن بر کرمهای مختلف حیوانات به شرح زیر است:
  نشخوارکنندگان‌ : همونکوس ،استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، نماتودیروس، بونوستومم، کوپریا، نئوآسکاریس، اوزوفاگوستومم، شابرتیا، تریشوریس و سستودهای بالغ
  تک سمی ها: استرونگل های بزرگ و کوچک، آسکاریس،اکسییور و استرونژیلوئیدس
  سگ و گربه: آسکاریس ها، انکیلوستوما،تریشوریس و سستودها

  مقدار و روش‌ مصرف‌:
  این دارو را باید با استفاده از دستگاه خوراندن داروی مایع (Drenching Gun) به حیوان خورانید. بطری حاوی سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. دز مصرفی این سوسپانسیون در حیوانات مختلف به شرح زیر می باشد:
  گوسفند و بز: ۵ میلی‌گرم‌ فنبندازول‌ به‌ ازای‌ یک‌ کیلوگرم‌ وزن زنده‌ دام (یک‌ میلی‌لیتر برای‌ ۵ کیلوگرم‌ وزن‌زنده)و در صورت آلودگی به سستودها مصرف  ۱۰ میلی‌گرم‌ به‌ ازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده ‌توصیه‌ می‌شود.
  گاو: ۵/۷ میلی‌گرم‌ فنبندازول‌ به‌ ازای‌ یک‌ کیلوگرم ‌وزن‌ زنده دام‌ (۳ میلی‌لیتر برای‌ ۱۰ کیلوگرم‌ وزن زنده‌‌) توصیه می شود.
  در آلودگی‌های‌ انگلی‌ دستگاه‌ تنفس( دیکتیوکولوس آرنفیلدی)‌، مقدار ۱۰میلی‌گرم‌ به‌ ازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده دام به‌ مدت ‌۵ روز متوالی‌ قادر است‌ آلودگی‌ را به‌ خوبی‌ مهار و محدود نماید.
  سگ‌ و گربه‌: مقادیر درمانی‌ توصیه‌ شده‌ برای‌ سگ‌ و گربه‌۵۰ میلی‌گرم‌ فنبندازول‌ به‌ ازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ زنده حیوان (۲ میلی‌لیتر برای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌زنده) ‌می‌باشد.

  نکات‌ قابل‌ توجه‌:
  · از یخ‌زدگی‌ سوسپانسیون‌ جلوگیری‌شود.
  · در صورت ایجاد آلودگی‌ مجدد از محیط‌ آلوده‌ ، ضروری است درمان‌ در دام‌ها تکرار گردد.
  برای‌ دام‌هایی‌که‌ در مراحل‌ مختلف‌ آبستنی‌ و فقر تغذیه‌ای‌ قرار دارند به‌راحتی‌ قابل‌ تجویز می‌باشد.

  زمان‌ پرهیز از مصرف:
  گوشت: ۷ روز
  شیر: ۳ روز

  شرایط‌ نگهداری:‌
  دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال

  بسته‌بندی‌:
  بطری‌ های یک‌ لیتری‌