نیکلوزاماید Niclosam

افزودن به لیست علاقه مندی‌ها
اشتراک‌گذاری

  (نیکلوزاماید ۱۲۵۰ میلی‌گرمی‌)

  شکل دارویی: بلوس

  ترکیب‌ :
  هر بولوس‌ حاوی‌ ۱۲۵۰ میلی‌گرم‌ماده‌ مؤثره‌ نیکلوزاماید می‌باشد.

  موارد مصرف‌:
  مناسب ترین دارو برای درمان سستودهای بالغ نشخوارکنندگان ( مونیزیا، استیلزیا، تیزانیه زیا و آویتلینا) سستودهای تک سمیها ( آنوپلوسفالا و پارانوپلوسفالا)، سستودهای طیور(رایه تیناها) و اکثر سستودهای گوشتخواران است. بر دیپلیدیوم کانینوم اثرات درمانی متغیر و بر اکینوکوکوس گرانولوزوس اثر کمی دارد.

  مقدار و روش‌ مصرف‌:
  تجویز بولوس‌ برای‌ گوسفند و بز با دست‌ و یا با بلوس خوران‌ صورت‌ می‌گیرد.ضروری است‌ تجویز این‌ دارو برای‌ سگ‌ وگربه‌ در شرایطی‌    صورت‌  گیرد که‌ معده‌ پر نباشدو ۱۲ ساعت‌ قبل‌ از تجویز دارو از دادن غذای‌ سنگین‌ به‌حیوان اجتناب‌ ورزیده‌ شود. بولوس‌ را باید‌ روی‌ زبان‌ حیوان‌ قرار داد تا بدین‌ترتیب‌ حالت‌ تهوع‌ پیش‌ نیاید.
  تجویز برای‌ سگ‌ و گربه‌ را می‌توان‌ با قرار دادن‌ بولوس‌ درداخل‌ گوشت‌ و یا خرد‌ و مخلوط‌نمودن بولوس‌ بامقداری‌ غذا انجام‌ داد.

  طیور: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ برای هر کیلوگرم‌وزن‌زنده پرنده به مدت‌ یک‌ تا سه‌ روز متوالی به صورت‌ مخلوط‌ با غذا.
  گوسفند و بز: یک‌ بولوس‌ برای‌ ۱۵ کیلوگرم‌ وزن ‌زنده حیوان.
  گوساله‌: یک‌ بولوس‌ برای‌ ۲۰ کیلوگرم‌ وزن‌‌زنده حیوان.
  سگ‌: یک‌ بولوس‌ برای‌ ۱۰ کیلوگرم‌ وزن‌‌زنده حیوان.
  گربه‌: بولوس‌ برای‌ ۳/۳ کیلوگرم‌ وزن‌‌زنده حیوان.

  نکات‌ قابل‌ توجه‌:
  پس‌ از خوراندن‌ بولوس‌ نیازی‌ به‌ تجویز ملین‌ نیست‌ ولی‌در حالتی‌ که‌ حیوان‌ دچار یبوست‌ شود، می‌توان‌ مسهل‌ تجویز نمود.
  در حالتی‌ که‌ کم‌کاری‌، ضعف‌ روده‌ و یا اسهال‌ حاد مشهود باشد می‌بایست درمان‌ را تا بهبود حیوان‌ به‌ تعویق‌انداخت‌.
  آلودگی‌ مجدد به دلیل حضور میزبان‌ واسط‌ در محیط‌ چرای‌نشخوارکنندگان‌ امکان‌پذیرخواهد بود و باید در صورت لزوم درمان‌ را ‌ شش‌تا هشت‌ هفته‌ بعد تکرار نمود.

  شرایط‌ نگهداری‌:
  دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از ۳۰ درجه)
  دور از دسترس اطفال.

  بسته‌بندی‌:
  جعبه های حاوی‌ ۱۰۰ عدد بلوس‌